સુંદરી

gori 2

રાત યા મધરાતમાં આવી કરી

ઊંઘ મારી લઇ જતી ના’વે ફરી

આંખ કેરા પડળ જે ખુલ્યા પછી

કેમ ના મિચાય એ પાછા જરી

હર વિચારોમાં મને દેખાય તું

પાર થાવા કેમ જાવું એ તરી

હર વિચારો હું મથું ફંફોસવા

તાગ એનો ના મળે કે’દિ જરી

ભાણના ઉજાસમાં કાં ના મળે

રૂબરૂ આવી કરી કહેતો તું ખરી

આ ‘ધુફારી’ને કશું સમજાય ના

સ્વપ્નમાં કાં આવતી તું સુંદરી

૧૧-૧૧-૨૦૧૭

 

One Response

  1. sundri sapna ma rahe tethi vadhre uchit shu joia. rubru avi shanti ma bhang karshe sapna ma revado vadhare saru.anand malshe roj sundri ne mal vano.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: