સુંદરી

gori 2

રાત યા મધરાતમાં આવી કરી

ઊંઘ મારી લઇ જતી ના’વે ફરી

આંખ કેરા પડળ જે ખુલ્યા પછી

Continue reading