તું જોઇ લે

 

samjuti

ગાંઠ વાળેલી મમત તું જોઇ લે

ને કરમ કેરી ગમત તું જોઇ લે

કારસા તેં કેટલા કીધા હતા

છટકબારી છે ખરી તું જોઇ લે

તમસ છે તારા મહીં દેખાવ નો

બહાર દેખાતો ભગત તું જોઇ લે

યશ તણા દેખાવ કેરા ઘેન થી

આ સરી જાતો વખત તું જોઇ લે

મોત કેરો ફાંસલો કયારે પડે

યમ તણી થાશે રમત તું જોઇ લે

જાગ તું બેભાન મનના માનવી

જિન્દગી સાથે લડત તું જોઇ લે

બસ ‘ધુફારી’ જો કહે તો એટલું

આયખાની બચત તું જોઇ લે

૧૧-૧૧-૨૦૧૭

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: