હાઇકૂ (૬)

poet


    ઊંટ ચલાવે                                ખાબોચિયામાં                          કોનું પહેલું

 રણ મહીં વહાણ                          સૂરજ તરતો’તો                      દહીંથરૂ કાગડો

    પાણી વગર                               ભીનો ના થયો                           લઇ ગયેલો?

  ૦૭-૦૬-૨૦૧૬                                  ૦૭-૦૬-૨૦૧૬                          ૦૭-૦૯-૨૦૧૬