મોતની અમાનત છે

heaven

એ ન આવે ત્યાં સુધી સબ સલામત છે;

આપણી આ  જિંદગી મોતની અમાનત છે

કોઇને ક્યાં છે ખબર એના આગમન તણી;

કઇ ઘડી છે ખુશીની તો કઇ ઘડી કયામત છે

અકાળ જીવન અંત થાસે કે ઘડપણ વેંઢારતા

ખુન થાસે જીવનો યા સરહદ પરે સહાદત છે

શ્વાસનું આવા ગમન જયાં ચાલું રહે છે સતત

તોડવા કે રોકવાની અચાનક કૂર એ આદત છે

લોક જે સમજે અગર નામ જે કંઇ પણ આપતા

પણ ‘ધુફારી’ ને તો ગણી એનાથી મહોબ્બત છે

૧૬-૦૫-૨૦૧૭

મત્લા સૌજન્ય શ્રી નટવર મહેતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: