રાણી બની જાય છે

lady

જયારે આ ફાની દુનિયા દિવાની બની જાય છે;

ત્યારે સીધી સાદી વાત કહાની બની જાય છે

શાંત સાગરની મોજાઓ પર હો પ્રેમે વિહરતા

 વાયુ વંટોળમાંથી અચાનક સુનામી બની જાય

જૂઠા લવારે ચડી ને બદબોઇ કરતી’તી જીભડી

પારખી નજર સામે મળે તો છાની બની જાય છે

મુછને દઇ તાવ જે કરડી નજરથી જોયા કરે

કાળ કેરો લાગે સપાટો તો ફાની બની જાય છે

‘ધુફારી’ તો બે તાજ બાદશાહ છે આ આલમમાં

તો માશુક એની તેના થકી રાણી બની જાય છે

૧૪-૦૬-૨૦૧૭

મત્લા સૌજન્ય શ્રી નટવર મહેતા

 

One Response

  1. Superb. No word for comment. Thanks for heart touching words.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: