પજવ્યા કરે

dap

કેમ ને શા કારણે આવી મને પજવ્યા કરે;

નિત નવા વાઘા ધરીને ખેલ તું ભજવ્યા કરે

વાત અમથી તુચ્છ જેવી હોય તેથી શું થયું

ગાઇ વગાડી કે ઉડાડી કેટલી તું ગજવ્યા કરે

ભુલથી કરેલી કો’ છાની વાતનો કનકવો કરી

અફવા તણા આકાશમાં ઉડાડી ને લજવ્યા કરે

ઓલાઇ ગયેલી ભુલની આગ ફૂકી કરી સતત

દિલને છાના ડાંભ ચાંપ્યા કરી કાં દઝવ્યા કરે

‘ધુફારી’ને ખબર તારા બાધા મેલા દાવ પેંચની

એના અસતિત્વને તું સતત વ્યર્થ હચમચ્યા કરે

૨૮-૦૫-૨૦૧૭

મત્લા સૌજન્ય શ્રી નટવર મહેતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: