તું કેમ છો?

mood

મેં મને પુછ્યું હતું બસ એટલું તું કેમ છો?

વાઘરા જાણે બધુ કાં પુછતો તું કેમ છો?

આજ છે લડવા તણાં મૂડમાં નો’તી ખબર

ભુલથી પુછત નહીં અમથું જરા કે કેમ છો?

મેં અમસ્થુ હાથ રાખી દિલ પરે પુછ્યું હતું;

કાં અડી ચચરાટ આપી ને કહે છે કેમ છો?

બળતરાથી આંખ ઉભરાતી તને દેખાય ના

આંસુ લુછવાનું પરહરી તું કેમ પુછે કેમ છો?

છે ‘ધુફારી’ને ખબર શી અવદશા મારી થતી;

ના કશી પણ લાગણી વિણ પુછતો કે કેમ છે?

૦૭-૦૫-૨૦૧૭

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: