તારા ગણે છે રાતમાં

star

વાત વણસી જાય છે વાત વાતમાં;

માણસ નથી રહેતો માણસ જાતમાં

જાગૃત હો અથવા સુસુપ્ત અવસ્થામાં

માણસ બસ ભમતો રહે છે આઘાતમાં

જે સતત અવઢવ મહીં ખોવાયલો રહે 

એ ભલા ક્યાંથી પડે અન્યની પંચાતમાં

મિત્રો અને સગા સબંધીના વહેવારની

અટવાય છે મન પર પડેલી  એ ભાતમાં

તું ‘ધુફારી’ને કહે અથવા ના કહી શકે

તું નિશાચર સમ તારા ગણે છે રાતમાં

૦૭/૦૪/૨૦૧૭

મત્લા સૌજન્ય શ્રી નટવર મહેતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: