નખરાળી નચાવે છે

marathi

લાગણીઓ કે માંગણીઓ જ સાલી લલચાવે છે;

અને પછી એ વખત કવખત બહુ હચમચાવે છે

કરોળિયા તણાં જાળા સમાણાં બંધનો છે બાંધ્યા

જરા ઢિલા પડે એ બંધનો તેને વધારે કચકચાવે છે

તમારી જિંદગીની ડોર બાંધેલી એના ટેરવા પર;

પછી દિન અગર હો રાત તમને તેથી નચાવે છે

નિત નવા સ્વરૂપમાં આવીને એ તમોને મળશે

ને નવા વાઘામાં સજાવીને નવા ખેલો રચાવે છે

સંસાર વચ્ચે સધિયારો ઇશનો મોટો છે ‘ધુફારી’ને

નખરાળી તણાં નખરાથી સદાકાળ જે બચાવે છે

૨૦-૦૨-૨૦૧૭

મત્લા સૌજન્ય શ્રી નટવર મહેતા

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: