યાચક છે

yachak

સખ્સ જે લીલોછમ લાગણીઓથી ભરચક છે

આ દુનિયા એને સમજે એ સાવ બબુચક છે

પોતાનો કક્કો છે ખરો કહેનારા ઘણા મળશે

એ એમ કહશે મેં જે કંઇ કહ્યું એજ સાર્થક છે

અહીં લોકો તણાં વિચારો કે વર્તન અલગ છે

અહીં સૌ અભિનેતા છે અલગ એના નાટક છે

ખાધેલ જમાનાના લોક પણ મળતા રહે જોજો

બધા વેંઢારતા જાતા હશે એ જીંદગી પાકટ છે

‘ધુફારી’ જ્યાં જ્યાં નજર ફેરવી એને સમજાણું

દાનેશ્વરી તો જૂજ જોયા વધારે લોક યાચકછે

૧૭-૦૨-૨૦૧૭

મત્લા સૌજન્ય શ્રી નટવર મહેતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: