કંટાળો

dap

દો ગમે એટલી એને ગાળો,ગમે એટલું ટાળો;

સહુને ક્યારેક ને ક્યારેક તો સતાવે છે કંટાળો

મર્દાનગીને અને એને નથી લેવા યા ક્શી દેવા

Continue reading