પ્રાચીન લાગે છે

lakhpat

નજર ના પારખી જાણે બધું પ્રાચીન લાગે છે;

ગમો ઘેરી વળે ત્યારે બધું ગમગીન લાગે છે

મદિરા કેફ હો જયારે નજર એ ચોતરફ ફરતા;

ભલેને હોય એ કુબજા છતા કમશીન લાગે છે

મધુરા આમ્રફળ તો મઘમઘે સોડમ સભર એવા;

અગર જો સ્વાદ ના જાણે બધું રસહીન લાગે છે

 ‘ધુફારીની કલમથી જે લખાયું વંચાયું,

લખેલું જો ન સમજાયું એ અર્થહીન લાગે છે

૧૨-૦૨-૨૦૧૭

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: