પ્રાચીન લાગે છે

lakhpat

નજર ના પારખી જાણે બધું પ્રાચીન લાગે છે;

ગમો ઘેરી વળે ત્યારે બધું ગમગીન લાગે છે

મદિરા કેફ હો જયારે નજર એ ચોતરફ ફરતા;

Continue reading