ફળતું નથી

don't

હરેક સપનું કંઈ ફળતું નથી
બધાને બધું જ મળતું નથી

શોધશો એ કદી જળતું નથી

સરિતા તણું વારી વળતું નથી

લીલું લાકડું કદી બળતું નથી

ભાણ અવળું કદી ચડતું નથી

સાચો જે જણ છે છળતું નથી

ધાતુનું જે પાત્ર હો ગળતું નથી

મુંજી જણ કદી ક્યાં ભળતું નથી

‘ધુફારી’ કહે એ કદી ટળતું નથી

૨૮-૦૧-૨૦૧૭

મત્લા સૌજન્ય શ્રી નટવર મહેતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: