ફળતું નથી

don't

હરેક સપનું કંઈ ફળતું નથી
બધાને બધું જ મળતું નથી

શોધશો એ કદી જળતું નથી Continue reading