થઇને જુઓ

yes

એક વાર બેનકાબ થઈને જુઓ;
ને પછી કામિયાબ થઈને જુઓ

સામન્ય હોય છે બધા લોકો

તે મહીં નાયાબ થઇને જુઓ

આ માનવ મહેરામણ મહીં

ઉભરતા સૈલાબ થઇને જુઓ

મદભરી માનુની તણાં નયનમાં

છલકતા રૂબાબ થઇને જુઓ

ધુફારીનું કહ્યું જો માનો અગર

માશુકના ખ્વાબ થઇને જુઓ

૨૭-૦૧-૨૦૧૭

મત્લા સૌજન્ય નટવર મહેતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: