થઇને જુઓ

yes

એક વાર બેનકાબ થઈને જુઓ;
ને પછી કામિયાબ થઈને જુઓ

સામન્ય હોય છે બધા લોકો

Continue reading