સલાઇન પાણી છે

bottes

વહી જાય તો આંસુ ફકત સલાઇન પાણી છે;

રહી જાય આંખમાં તો એક અધુરી કહાણી છે

બધી આંખો કશુંક કહેવા ચહે એની ભાષામાં

અગર સમજાય જો તમને એની એક વાણી છે

બધી આંખો મળે ના પ્રેમ નિતરતી નથી હોતી

જગતમાં એની જ ભાષા તો સૌથી અજાણી છે

જરા અમથી જણાતી આંખ પણ કોઇ શું જાણે

જરા જાણે સમજાશે દુનિયા એમાં સમાણી છે

એ સમજે ‘ધુફારી’ની નજરથી જે જોવા જશે

અહરનિશ આંખથી થાતી પ્રેમ કેરી લાણી છે

૨૯-૦૧-૨૦૧૭

મત્લા સૌજન્ય નટવર મહેતા

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: