સલાઇન પાણી છે

bottes

વહી જાય તો આંસુ ફકત સલાઇન પાણી છે;

રહી જાય આંખમાં તો એક અધુરી કહાણી છે

બધી આંખો કશુંક કહેવા ચહે એની ભાષામાં

Continue reading