અધુરી કહાણી છે*

old-bool

વાત ક્યાં કોઈથી અજાણી છે ?
જિંદગી એક અધૂરી કહાણી છે

વિરલા જ એને વાંચી શકે છે

Continue reading