ફળતું નથી

don't

હરેક સપનું કંઈ ફળતું નથી
બધાને બધું જ મળતું નથી

શોધશો એ કદી જળતું નથી Continue reading

થઇને જુઓ

yes

એક વાર બેનકાબ થઈને જુઓ;
ને પછી કામિયાબ થઈને જુઓ

સામન્ય હોય છે બધા લોકો

Continue reading

સલાઇન પાણી છે

bottes

વહી જાય તો આંસુ ફકત સલાઇન પાણી છે;

રહી જાય આંખમાં તો એક અધુરી કહાણી છે

બધી આંખો કશુંક કહેવા ચહે એની ભાષામાં

Continue reading

અધુરી કહાણી છે*

old-bool

વાત ક્યાં કોઈથી અજાણી છે ?
જિંદગી એક અધૂરી કહાણી છે

વિરલા જ એને વાંચી શકે છે

Continue reading