તરબતર

Rose-06

કેફ તારા નેણની થઇ છે અસર;

કેફની એવી અસર છે માતબર;

પ્રેમની વાતો મહીં હું શું કહું

જિંદગી એના સહારે થઇ બસર

ના કશી માશુકની વાતો કરો

સોણલામાં રોજ દીઠી રાતભર

હાલ ના મારા હ્રદયના પુછજો

હું કહું સમજાય શું કોને ખબર

તું ‘ધુફારી’ને મળે કે ના મળે

છે હ્રદય મારૂં પ્રણયથી તરબતર

૧૧-૦૨-૨૦૧૭

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: