તરબતર

Rose-06

કેફ તારા નેણની થઇ છે અસર;

કેફની એવી અસર છે માતબર;

પ્રેમની વાતો મહીં હું શું કહું

Continue reading