અજબ કિતાબ છે *

poet

ક્યાંક સુખ છે, ક્યાંક દુઃખ છે;
જિંદગીના આ જ બે રૂખ છે.

એક હસ્તુ એક એક હો રડતું

Continue reading