કંઈક ખૂંટે છે*

thinking

જરૂર ક્યાંક તો કંઈક ખૂંટે છે
આપણા જ આપણને લૂંટે છે

આનંદના અંકૂર ફુટયાતા જરા

ખિલે એ પહેલા લોક ચૂંટે છે

પાનખર બેઠી જે ડાળ પર

કેમ એના પર અંકૂર ફૂટે છે

હાથ માશૂકનો પકડવા ચહેલું

એ પકડાય પહેલા જ છૂટે છે

જીંદગીની શરૂઆત કરવાને

કિસ્મત હજી એકડો જ ઘૂંટે છે

જીંદગી છે પાણીનો પરપોટો

અડે એને રજકણ તોંય ફૂટે છે

ધુફારીકહે તો શું કહે એમાં

એની કલમમાં શાહી ખૂટે છે

૧૭૦૧૨૦૧૭

*મત્લા સૌજન્ય શ્રી નટવર મહેતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: