કંઈક ખૂંટે છે*

thinking

જરૂર ક્યાંક તો કંઈક ખૂંટે છે
આપણા જ આપણને લૂંટે છે

આનંદના અંકૂર ફુટયાતા જરા

Continue reading