તરબતર

Rose-06

કેફ તારા નેણની થઇ છે અસર;

કેફની એવી અસર છે માતબર;

પ્રેમની વાતો મહીં હું શું કહું

Continue reading

કાનમાં હડતાલ છે

કાન

વાત કો’ સંભળાય ના જ્યાં કાનમાં હડતાલ છે

વાદનો વિવાદ થાતો કાનમાં હડતાલ છે

જોરથી જો બોલશું તો એ કહે બહેરો નથી

Continue reading

અજબ કિતાબ છે *

poet

ક્યાંક સુખ છે, ક્યાંક દુઃખ છે;
જિંદગીના આ જ બે રૂખ છે.

એક હસ્તુ એક એક હો રડતું

Continue reading

કંઈક ખૂંટે છે*

thinking

જરૂર ક્યાંક તો કંઈક ખૂંટે છે
આપણા જ આપણને લૂંટે છે

આનંદના અંકૂર ફુટયાતા જરા

Continue reading