અટકી ગયા’તા પગ

foot

વાટ પકડી ચાલતા અટકી ગયાતા પગ

ચાર રસ્તા આવતા અટકી ગયાતા પગ

આભમાં શોધો તમે મંઝિલ મળે કયાંથી

પણ ધરા પર શોધતા અટકી ગયાતા પગ

રાત તો રંગીન લાગે એમ સૌ કહેતા

મયકદા છે જાણતા અટકી ગયાતા પગ

જીભની થઇ ભુલ એમાં વાત ગઇ વણસી

ભાગવું ભારે થતા અટકી ગયાતા પગ

ચાહ થઇ માશુક મળવા ચાલવા લાગ્યા

એમની શેરી જતા અટકી ગયાતા પગ

સમજ પાણી જોઇને ખાબોચિયાની થઇ

ચાલતા લસકી જતા અટકી ગયાતા પગ

ધૂનમાં જાતા હતા પોતા તણી એમાં

ભીંતને ભટકી જતા અટકી ગયાતા પગ

ચાહ થઇ પરવત પરે જાવા તણી અમને

ઠેસ અમથી લાગતા અટકી ગયાતા પગ

ચાલવાની આદત નતી ને ચાલવા લાગ્યા

રાહ લાંબો જાણતા અટકી ગયાતા પગ

દાંત ભાંગી નાખવાની વાત કરતો

વખત જ્યારે આવતા અટકી ગયાતા પગ

ના ચરણ ઢોંગી તણા પુજો ઇશ્વરના જઇ

કહેધુફારીત્યાં જતા અટકી ગયાતા પગ

૦૨/૧૨/૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: