અટકી ગયા’તા પગ

foot

વાટ પકડી ચાલતા અટકી ગયાતા પગ

ચાર રસ્તા આવતા અટકી ગયાતા પગ

આભમાં શોધો તમે મંઝિલ મળે કયાંથી

Continue reading