મુંઝવણ શાને કરો

spider

દર્દની વાતો કરીને મુંઝવણ શાને કરો

ને પછી એમાં ફરીને મુંઝવણ શાને કરો

મન કરોળિયો સદા ગુથ્યા કરે છે જાળને

ગુંચળા બીજા કરીને મુંઝવણ શાને કરો

છે હવાના ઝોક જેવી ઉડતી અફવા સદા

હવા વંટોળે ફરી મુંઝવણ શાને કરો

બારણાં છે બંધ તો મહેમાન ક્યાંથી આવશે

કોઇ મારૂં નથી કરીને મુંઝવણ શાને કરો

એક પણ ઉત્તર તમે જાણો નહીં જાણ્યા છતા

પ્રશ્નનો વરસાદ કરી મુંઝવણ શાને કરો

ખેલ ડાબા હાથનો છે એમ તો કહેતા ફરો

અણઆવડત સામે ધરી મુંઝવણ શાને કરો

બદનશીબીને સદા પંપાળતા આવ્યા છતા

ધુફારીને કહીદો જરી મુંઝવણ શાને કરો

૦૨૦૧૨૦૧૭

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: