મુંઝવણ શાને કરો

spider

દર્દની વાતો કરીને મુંઝવણ શાને કરો

ને પછી એમાં ફરીને મુંઝવણ શાને કરો

મન કરોળિયો સદા ગુથ્યા કરે છે જાળને

Continue reading