બદલાય છે

time

સમયના વહેણ સાથે તો ઘણું બદલાય છે;

પછી બદલાયલું કોને ખબર ક્યાં જાય છે

અમે તો શોધવા ચાલ્યા હતા બદલાવને

નથી એવું તમે શોધો અને દેખાય એ

સદા સંજોગ બદલાતા રહે છે હર ઘડી

તમારી શોધ તો એના મહીં અટવાય છે

કદી થાકી અગર હારી જતા લોકો સદા

પછી તો મન ઘણું એના થકી મુંજાય છે

ધુફારીપુછવા ચાલ્યા હતા ભેગા મળી

નથી ચોક્કસ જગા એની હવે સમજાય છે

૩૦/૧૨/૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: