બદલાય છે

time

સમયના વહેણ સાથે તો ઘણું બદલાય છે;

પછી બદલાયલું કોને ખબર ક્યાં જાય છે

અમે તો શોધવા ચાલ્યા હતા બદલાવને

Continue reading