મહેફિલ

park

સાંજ પડતા શાયરો મહેફિલ જમાવે બાગમાં

એક છે ખુણો અનેરો સૌને સમાવે બાગમાં

આગવી સૌની છટા કો આગવી શૈલી હશે

Continue reading