આભાસ બાકી છે

20051011 (24)

મળી ચાલી ગઇ આભાસ બાકી છે;

ફરીથી આવશે વિશ્વાસ બાકી છે

તમસ ચોપાસ ને ચોફેર બેઠો છે;

હું રહ્યો શોધી કશે અજવાસ બાકી છે

પાળિયા ઊભા કરો વાત ન્યારી છે;

શોધવા દફનાવવાને લાશ બાકી છે

ઘાવ જે લાગ્યા હ્રદય પર દુશ્મનો હાથે;

તે થકી ઊંડા પડેલા ચાસ બાકી છે

પ્રેમના સુરજ પરે જોખમ રહ્યું એવું;

ભય સતાવે છે સતત ખગ્રાસ બાકી છે

ખલકના દુઃખો બધા ભેગા થયા રાખ્યા;

હો અગર બાકી હજુ અવકાશ બાકી છે

ફૂલ સૌ અરમાનના ખિલ્યા ને કરમાયા;

તે છતા મૂકી ગયા સુવાસ બાકી છે

પ્રેમથી મળતા અબોલા કરી બેઠા;

યાદમાં તો પણ હજુ મિઠાશ બાકી છે

ધુફારીની કલમ તો લખતી રહે કવિતા;

મહીં સૌ પ્રાસ કે અનુપ્રાસ બાકી છે

૨૨/૧૨/૨૦૧૬

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: