આભાસ બાકી છે

20051011 (24)

મળી ચાલી ગઇ આભાસ બાકી છે;

ફરીથી આવશે વિશ્વાસ બાકી છે

તમસ ચોપાસ ને ચોફેર બેઠો છે;

Continue reading