નવો અધ્યાય (૨)

pothi

(ગતાંકથી આગળ)

             એ દિવસના પહેલી વખત મળ્યા પછી બંને વોટ્સ અપ પર મળતા અને વાતો કરતા.બે એક મહિના વીતી ગયા પછી વિરાટે મિતાલીને પહેલી વખત જે રેસ્ટોરન્ટમાં મળ્યા હતા ત્યાં આવવા મેસેજ મુક્યો.મિતાલી ત્યાં આવી અને ત્યાં રાહ જોતા બેઠેલા  વિરાટને કહ્યું

અહીં કોઇ તને કે મને ઓળખી જાય તે પહેલા ચલ બાઇક સ્ટાર્ટ કર..’કહી મિતાલીએ ચહેરા પર સ્કાર્ફ વિટાળ્યું અને બંને ગેટ વે ઓફ ઇન્ડિયા આવ્યા.બાઇક પાર્ક કરી બંને એક અલાયદી જગા પર બેઠા.વિરાટે સાથે લાવેલ ખારીસિંગનું પેકેટ ખોલ્યું અને બંને વાતે વળગ્યા.

હાંતો મને રૂબરૂમાં શું કહેવું હતું બોલ..’

Continue reading