શે’ર (૪)

ink-pan

કોઇએ પુછ્યું ધુફારીબંધ પુસ્તક એટલે શુ?

ભેગી કરી સુંદર સજાવેલી પસ્તી તણો ઢગલો

ધુફારીસાચા માનવી કોણ છે આ જગતમાં

એક જે સ્વર્ગે ગયો તે બીજો જે ના પેદા થયો

કોઇ માનવીનું મન ધુફારીબગડતુ નથી

આંખ બગડે ન જ્યાં સુધી એ બગડતું નથી

૨૯૧૦૨૦૧૬    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: