શે’ર (૪)

ink-pan

કોઇએ પુછ્યું ધુફારીબંધ પુસ્તક એટલે શુ?

ભેગી કરી સુંદર સજાવેલી પસ્તી તણો ઢગલો

ધુફારીસાચા માનવી કોણ છે આ જગતમાં

એક જે સ્વર્ગે ગયો તે બીજો જે ના પેદા થયો

કોઇ માનવીનું મન ધુફારીબગડતુ નથી

આંખ બગડે ન જ્યાં સુધી એ બગડતું નથી

૨૯૧૦૨૦૧૬