નવો અધ્યાય

pothi

          મિતાલી એકાગ્રતાથી આજે પરિક્ષાનું છેલ્લું પેપર લખી રહી હતી.બસ આજે પૂરું થાય એટલે મગજમાં પરિક્ષાના ટેન્શનનું ભૂત ધુણ્યા કરતું હતું અને મન અજંપાનો અનુભવ કરાવતું  હતું તેનાથી રાહત થઇ જશે. એક એક કરતાં છેલ્લા પ્રશ્નના જવાબ લખવા સુધી આવીને પુરૂ થતાં એક નિરાંતનો શ્વાસ ભરી થોડી વાર આંખો મીંચીને બેસી રહી. પછી એક નજર ઉત્તરવાહિની પર નાખી બોલપેનનું ઢાંકણ બંધ કરી પર્સમાં મૂક્યું અને પેપર ત્યાં બેઠેલી શિક્ષિકાને સોંપી બહાર આવી.

Continue reading