થઇ જશે

Rose-09

વાત મનની ના કરો ક્યાંક રમતું થઇ જશે

ચાલવાને રાહ જાજા ક્યાંક ભમતું થઇ જશે

નયન તારા રોજ ક્યાં દેખાય છે આભાસમાં

શોધવા એને કદાચિત ક્યાંક ભમતું થઇ જશે

જીંદગી કેવી મળી વાત કરતા શું વળે

બોજ લાગે છતાં દિલ ભાર ખમતું થઇ જશ

અણગમો હોતો નથી તો નજરનો ભેદ છે

જો નજર બદલાય તો સંધુય ગમતું થઇ જશે

તાપ ને પરિતાપ સાથે ચાલતા લોકો હશે

જોધુફારીને મળે સંતાપ શમતું થઇ જશે

૦૧૧૧૨૦૧૬

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: