થઇ જશે

Rose-09

વાત મનની ના કરો ક્યાંક રમતું થઇ જશે

ચાલવાને રાહ જાજા ક્યાંક ભમતું થઇ જશે

નયન તારા રોજ ક્યાં દેખાય છે આભાસમાં

Continue reading