સોણલાનું જગત

dw

કાં સોણલા કેરા જગતમાં આવતી

વીતી ગયેલી જે પળો કાં  લાવતી

છે બાગ પણ મોટો સમય કેરો અહીં

લાવેલ સૌ મીઠી પળો ત્યાં વાવતી

સૌ સાથ સાજીંદા તણાં સંગાથમાં

ગીતો બધા મંજુલ સ્વરે લલકારતી

મેં કેટલી લલના તણી જોઇ છબી

એના મહીં બસ એક તું મન ભાવતી

તું છેધુફારીની જ તો અભિસારિકા

ગજ ગામિની જેવા કદમથી ચાલતી

૨૦૧૧૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: