સોણલાનું જગત

dw

કાં સોણલા કેરા જગતમાં આવતી

વીતી ગયેલી જે પળો કાં  લાવતી

છે બાગ પણ મોટો સમય કેરો અહીં Continue reading