આડસ કદી કરતા નથી

mason

માણસ મહીં શોધો છતા માણસ કદી મળતા નથી

કે કાંકરામાં શોધતા પારસ કદી મળતા નથી

 બસ ડાગલા જેવા જનો જે ચોતરફ દેખાય છે

મુઢ જેવા થઇ ગયા ફારસ કદી કરતા નથી

લોકો સદા ચાલ્યા કરે પાછળ ફરી જોતા નથી

                          બસ કામ તેનો ઇશ છે આળસ કદી કરતા નથી                          

ત્યાં મોતનો ઓથાર છે એવું કદી જાણ્યા પછી

આંધળા થઇ કુદવા સાહસ કદી કરતા નથી

નીડર ધુફારીચાલતા લોકો મહીં દેખાય છે

ચોકો અલગ દેખાડવા આડસ કદી કરતા નથી

૦૭૧૧૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: