આડસ કદી કરતા નથી

mason

માણસ મહીં શોધો છતા માણસ કદી મળતા નથી

કે કાંકરામાં શોધતા પારસ કદી મળતા નથી

 બસ ડાગલા જેવા જનો જે ચોતરફ દેખાય છે

Continue reading