સહારો ઇશ છે

ka

ભુલનારા છે ઘણા સંભારનારો ઇશ છે

હારનારા છે ઘણા પણ જીતનારો ઇશ છે

જગતની નાવમાં મુસાફરો તો છે ઘણા

Continue reading