મુકતક (૨૫)

Pearls

ઉર મહીં અરમાન જ્યારે સળવળે;

જિંદગી વિલાય ત્યારે કળ વળે,

‘ધુફારી’ દિલ મહીં ઊભી રહી

લાગણી કાં માંગણી લઇ ટળવળે

૨૧૦૬૨૦૧૬

મોત પર કવિતા લખાઇ કેટલી,

તે મહીં બોલો વંચાઇ કેટલી;

નાધુફારીને કશું પુછો નહી,

ને પછી સચવાઇ એમાં કેટલી.

૨૦૦૭૨૦૧૬