વર્સ્યા કરે

rain

શ્વાન કો કારણ વગર ભસ્યા કરે

લોક પણ કારણ વગર ડસ્યા કરે

કોઇ નો હો જીવ જાતો જોઇને

દર્દ ના સમજ્યા વગર હસ્યા કરે

કોઇની લાંચાર હાલત હોય પણ

હાથ ના જાલ્યા વગર ખસ્યા કરે

કોદિવાનાની તરસ સમજે નહીં

પામવા આછી ઝલક તર્સ્યા કરે 

પ્રેમ જ્યાં છલકેધુફારીચોતરફ

મેઘ સમ મોસમ વગર વર્સ્યા કરે

૦૧૧૧૨૦૧૬

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: